Ogólne zasady i warunki współpracy z firmą refund.me GmbH

A. Procedura obsługi reklamacji pasażera

 1. Firma refund.me zapewnia wypłatę odszkodowania przez linie lotnicze na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie praw pasażerów).
 2. Dane lotu można wprowadzić za pośrednictwem strony refund.me lub aplikacji. Następnie nasza firma gruntownie przeszuka bazę danych w celu sprawdzenia danych lotu oraz ich zweryfikowania. Jeśli nasz system uzna Państwa żądanie wypłaty odszkodowania za wystarczająco zasadne, przygotuje propozycję umowy dotyczącej wyegzekwowania wypłaty żądanej kwoty. Prosimy mieć na uwadze, że wynik naszej kontroli nie stanowi wiążącej prognozy, dotyczącej faktycznych szans uzyskania odszkodowania. W przypadku akceptacji naszej oferty współpracy, wystarczy wprowadzić do umowy swoje dane osobowe.
 3. Jeśli mamy skutecznie wyegzekwować wypłatę żądanej kwoty, musimy uzyskać podpisane upoważnienie, które można nam przesłać poprzez e-mail, faks, za pomocą tradycyjnej poczty albo przesłanie na serwer pod adresem: https://claims.refund.me/poa. refund.me nie może podjąć czynności prawnych, dopóki upoważnienie nie zostanie podpisane i odesłane. W momencie otrzymania upoważnienia do podejmowania czynności prawnych w Państwa imieniu, przygotujemy żądanie wypłaty odszkodowania i niezwłocznie prześlemy je do linii lotniczych, a następnie poprowadzimy dalszą korespondencję z przewoźnikiem.
 4. Jeśli linie lotnicze nie wypłacą odszkodowania ani nie złożą akceptowalnej oferty w okresie wyznaczonym przez refund.me, przekażemy sprawę do współpracujących z nami prawników, którzy podejmą kroki w celu wszczęcia postępowania sądowego mającego na celu wypłatę należnego odszkodowania. Korzystając z serwisu refund.me wyrażają Państwo zgodę na ujawnienie swoich danych w celu wstępnego zbadania sprawy. Jeśli linia lotnicza poda powody, stanowiące okoliczności nadzwyczajne i jeśli nasze badanie  to potwierdzi, zakończymy wszystkie czynności prawne oraz poinformujemy Państwa o tym stanie rzeczy: w tym wypadku nie powstają żadne koszty.
 5. Jeśli współpracujący z nami prawnik uzna, że żądanie wypłaty odszkodowania jest zasadne i istnieje odpowiednie prawdopodobieństwo wygrania sprawy, podejmie kroki zmierzające do wszczęcia postępowania sądowego w Państwa imieniu. W takim przypadku upoważniają Państwo naszą firmę do udostępnienia współpracującemu z nami prawnikowi wszystkich przekazanych nam danych oraz do przekazania nam informacji dotyczących postępowania sądowego. Prosimy mieć na uwadze, że w wielu krajach na skutek czasu trwania rozpatrywania spraw, wyegzekwowanie roszczenia przed sądem może trwać znacznie dłużej. Niestety oznacza to, że jesteśmy w stanie wpłynąć na szybkość egzekwowania Pańskiego roszczenia. Jeśli upoważnienie musi być przedłożone w sądzie jako oryginał, wyrażają Państwo zgodę na podpisanie i wysłanie dokumentów współpracującemu z nami prawnikowi na własne koszty i bez opóźnienia.
 6. Jeśli współpracujący z nami prawnik dojdzie do wniosku, że nie ma pewności odnośnie wygrania sprawy w sądzie, przekażemy ze swej strony stosowną informację, a firma refund.me nie podejmie w tej sprawie dalszych działań. Informacja ta stanowi zakończenie naszego zlecenia. Otrzymają Państwu krótką informację na temat powodów podjęcia decyzji o odstąpieniu od postępowania sądowego. W tym wypadku nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.
 7. Jeśli współpracujący z nami prawnicy zdecydują się na wszczęcie postępowania sądowego w celu wyegzekwowania wypłaty odszkodowania, firma refund.me nie pociągnie Państwa do odpowiedzialności finansowej za koszty wynikłe z ewentualnego sporu sądowego, który zostanie przegrany. W przypadku ugody, honorarium prawników też zostanie pokryte przez refund.me, jeśli nie zostanie pokryte przez linię lotniczą. Koszty postępowania sądowego oraz honorarium prawników opłaca refund.me.
 8. Ugoda pozasądowa lub sądowa z linią lotniczą będzie zawarta jedynie za Państwa zgodą.

B. Zobowiązanie do współpracy

 1. Liczymy na współpracę naszych klientów, aby złożyć wniosek pomyślnie. Oznacza to, że należy informować nas w pełni i poprawnie, zarówno w momencie zatrudniania naszych usług, jak w trakcie całego procesu.
 2. Nawet, jeśli o to nie poprosimy, prosimy o dostarczenie wszystkich dokumentów i niezbędnych danych do rozwiązania sprawy, którymi są na przykład, karty pokładowe, powiadomienie opóźnienia, korespondencję z linią lotniczą, itp.
 3. Jeśli nie otrzymamy od klienta wymaganych dokumentów lub informacji , mamy prawo do unieważnienia umowy po uprzedzeniu o tym wcześniej klienta, biorąc pod uwagę odpowiedni okres wypowiedzenia.
 4. Jeśli podają Państwo wbrew głębszej wiedzy (1) nieprawdziwe dane albo (2) gdy zataili Państwo przed nami, że odszkodowanie zostało już wypłacone, a nasze kancelarie przegrają wtedy Pańską sprawę przed sądem, refund.me zastrzega sobie dochodzić należności za powstałą szkodę od Państwa.
 5. Ponieważ siedziba refund.me GmbH znajduje się w Niemczech, podatek VAT do zapłaty wynika z przepisów niemieckiego prawa i jest rozliczany według prawnie ustalonej stawki (obecnie 19 %).
 6. W przypadku otrzymania płatności lub innego rodzaju rekompensaty, np. vouchera od linii lotniczej po podpisaniu z nami umowy, należy poinformować nas o tym natychmiast.
 7. W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów, po zawarciu umowy z nami klient zrzeka się samodzielnych negocjacji z linią lotniczą.
 8. Podczas trwania umowy z refund.me, użytkownik nie może przenieść roszczenia do innego podmiotu lub firmy (np. adwokata ) w celu uzyskania zapłaty  i nie może wszcząć innego postępowania sądowego.

C. Opłaty

 1. Podstawę do obliczania prowizji obejmują wszystkie kwoty wypłacone przez linie lotnicze po odliczeniu kosztów naszych usług. Jeśli za zgodą klienta odszkodowanie nastąpi w formie vouchera a nie pieniężnej, mamy prawo do wartości gotówkowej prowizji odpowiadającej wartości świadczonych usług. Prawo do prowizji stosuje się także wówczas, gdy odszkodowanie jest dostarczane bezpośrednio, bez pośredników .
 2. Prowizja, a także inne opłaty są obliczane w zależności  od kraju oraz kwestii, czy roszczenie jest egzekwowane drogą sądową czy pozasądową, jeśli podpisane upoważnienie dojdzie do nas w czasie 40 dni po otrzymaniu naszego pierwszego potwierdzającego maila.

Prowizja obliczana jest w następujący sposób:

Prowizja plus 19% VAT Dodatkowe opłaty plus 19% VAT
Egzekwowanie pozasądowe w Niemczech (miejscem wylotu lub przylotu są Niemcy oraz/lub niemiecka linia lotnicza przeprowadzała opóźniony lub odwołany lot

*nie obowiązuje linii lotniczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Francji

25%
Droga postępowania sądowego w Niemczech 25%
Egzekwowanie roszczenia w Wielkiej Brytanii/IR (ostatecznym miejscem wylotu oraz przylotu jest Wielka Brytania/IR oraz/lub brytyjska/IR linia lotnicza przeprowadzała opóźniony lub odwołany lot) 25%
Egzekwowanie roszczenia w Hiszpanii (ostatecznym miejscem odlotu i przylotu jest Hiszpania oraz/lub hiszpańska linia lotnicza przeprowadzała opóźniony lub odwołany lot)

*jeśli pełnomocnictwo będzie potrzebne

25% *35 euro (za ewentualnie konieczne pełnomocnictwo w celu egzekucji sądowej roszczenia)
Egzekwowanie roszczenia w pozostałych krajach Europy 25%

D. Procedura płatności

 1. Jeśli posiadasz konto w Single Euro Payments Area (SEPA), wszystkie płatności będą dokonywane na to konto przelewem bankowym. W przypadku wprowadzenia błędnych danych o koncie, a zatem przelew zostanie dokonany na konto do którego klient nie ma dostępu, nie ma prawa żądania od refund.me kolejnej wypłaty odszkodowania. W związku z tym, należy dokładnie sprawdzić dane konta bankowego w swoim własnym interesie.
 2. Wszystkie płatności na rzecz klientów, którzy nie posiadają konta w obszarze SEPA, będą dokonywane za pośrednictwem portalu płatności “PayPal “. To gwarantuje szybsze, tańsze i bardziej efektywne płatności.
 3. Koszty, które mogą powstać w wyniku przeliczenia euro lub przelewu z konta “Paypal ” na inne konto będą na własny koszt. W tym zakresie, odnosimy się do Regulaminu (GTC) platformy płatności ” PayPal ” :
  https://cms.paypal.com/de/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=ua/UserAgreement_full&locale.x=de_DE#8. Fees and Currency Conversion
 1. Jeżeli przez pomyłkę lub świadomie odrzucisz naszą płatność PayPal i będziemy musieli przelać pieniądze ponownie, mamy prawo pobrać za tę usługę opłatę w wysokości 20 euro plus 19% VAT, która zostanie odliczona od kwoty przyznanej przez linię lotniczą.
 2. Jeśli linia lotnicza wypłaciła Państwu odszkodowanie bezgotówkowo lub gdy otrzymali Państwo bon drogą pocztową, są Państwo zobowiązani wypłacić prowizję firmie refund.me GmbH, używając portalu PayPal: lub bezpośrednio na konto refund.me GmbH. W przypadku braku zapłaty faktury mamy prawo pobierać stałą opłatę w wysokości 5 euro. Na kliencie ciąży dowód, że refund.me spowodował szkody niższe niż od stałej opłaty. Koszty przelewu poniesie klient.
 1. Wszystkie płatności są dokonywane za pośrednictwem konta administratora. Konto administratora jest nieoprocentowane. Nie ma możliwości reklamacji odsetek pomiędzy otrzymaniem zapłaty i płatnością. Jeśli wypłata od linii lotniczej nastąpi czekiem lub bezpośrednim debetem, wypłata tych środków od osób trzecich, nie odbędzie się przed końcem okresu sześciu tygodni sprzeciwu refund.me. Wszystkie koszty, które poniesie refund.me ze strony banku za wystawienie czeku będą odliczone od kwoty, którą Państwu wypłacimy.
 2. Firma refund.me jest uprawniona naliczyć opłaty, powstałe na skutek doręczenia czeku.

E. Prawo do rezygnacji z usługi i polityka regulująca anulowanie usługi

Jeśli są Państwo klientem w znaczeniu zdefiniowanym w Sekcji 13 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB), tj. osobą fizyczną, która podejmuje czynności prawne w celu, którego nie można przypisać jej działalności handlowej, gospodarczej ani wykonywanemu zawodowi, wówczas mają Państwo prawo do rezygnacji z usługi zgodnie z następującymi zapisami regulującymi zasady anulowania usługi: Kliknij tuta

F. Czas trwania umowy

Stosunek umowny kończy się po rezygnacji zleceniodawcy na skutek wystąpienia ważnego powodu przy zachowaniu punktu C5 i zobowiązań do współpracy według punktu B albo  w momencie wypłaty pełnej kwoty lub części odszkodowania bądź wydania vouchera lub po podjęciu decyzji przez współpracującego z nami prawnika o odstąpieniu od dalszego postępowania po dogłębnej analizie przypadku i po poinformowaniu Państwa o tym fakcie we wiadomości e-mail.

G. Ochrona danych osobowych

Firma refund.me wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłączenie w celu wyegzekwowania wypłaty odszkodowania. Wszystkie informacje dotyczące zakresu i charakteru zbierania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych znajdują się w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

H. Prawo umowy i właściwość miejscowa

 1. Niniejsza umowa podlega prawu niemieckiemu i nie stanowi przedmiotu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeśli są Państwo konsumentem w znaczeniu zdefiniowanym w Sekcji 13 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB), tj. osobą fizyczną, która podejmuje czynności prawne w celu, którego nie można przypisać jej działalności handlowej, gospodarczej ani wykonywanemu zawodowi, a Państwa zwyczajowe miejsce zamieszkania znajduje się w Kraju innym nie Niemcy, wówczas powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie konsumenta Państwa kraju ojczystego znajdą również zastosowanie.
 2. Poczdam jest wyłącznym miejscem jurysdykcji w przypadku wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku umownego pomiędzy stronami, jeśli klient jest przedsiebiorcą, osobą prawną podlegającą pod prawo publiczne lub szczególnym funduszem podlegającym pod prawo publiczne.

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwiec 2017